There is not enough space on the disk. There is not enough space on the disk. There is not enough space on the disk. חברת מירס
חפש חפש  
תכניות ומבצעים
מכשירים
ווקי טוקי
מירס עסקים
Mirs & More
מירס חו"ל
שירותים מתקדמים
שירות לקוחות
מירס צה"ל

trns
עיקרי תוכנית U-talk

מחירון U-TALK- ללא התחייבות

 

הערות לחבילות UTALK:

(1)   ההטבה הינה למשך 36 החודשים הראשונים בלבד, ורק בחודשים וביחס למכשירים לגביהם התקיימו כל התנאים הבאים במצטבר:

(א) חשבונית חודשית בגין שירותי רשת מירס (לא כולל תשלומים עבור ציוד ואבזרים) כמפורט בטבלה

(ב) צריכה חודשית ממוצעת למכשיר (בהתייחס לכל מכשירי הלקוח) של לפחות 50 דקות טלפון / ווקי טוקי / הודעות / KB יוצאים ו/או נכנסים, ובכל מקרה לא פחות מ- 10 דקות / הודעות / KB כאמור ביחס לכל מכשיר בודד.

(ג) ההחזר ביחס למכשירי סמארטפונים או i886 מותנה, בנוסף לאמור לעיל, בחיבור לחבילת תקשורת הנתונים הייעודית, כמפורט בנספח המיוחד.

(2)   ליעדים רגילים בלבד ברשת מירס, לא כולל חיוג לתא הקולי, חיוג לשירותי מירס מסוימים, לשירותי מידע ובידור ולמספרים מיוחדים.

(3)   ליעדים רגילים בלבד לא כולל חיוג לתא הקולי, חיוג לשירותי מירס מסוימים, לשירותי מידע ובידור ולמספרים מיוחדים.

(4)   במשלוח הודעות בישראל אל מחוץ לרשת מירס יש להוסיף את תעריף הקישוריות של ספק התקשורת, על משלוח הודעות לחו"ל חלה תוספת מיוחדת, כמפורט באתר מירס. משלוח הודעת SMS זהה למספר נמענים יחוייב על פי מספר הנמענים אליהם נשלחה ההודעה. מבלי לגרוע להוראות כל דין, החיוב בגין שירותי SMS חל על כל הודעה הנשלחת, ללא תלות בהגעתה ליעד המבוקש. המחירים מתייחסים למשלוח הודעות רגילות בלבד, ואינם חלים בין היתר על הודעות לשם קבלת שירותי מידע ובידור.

(5)   לא כולל חיובים בגין שימוש בפועל.

(6)   ללקוחות המחזיקים במכשירי סמארטפון יתווסף תשלום חודשי קבוע בגין רכישה מראש של חבילת גלישה כמפורט בטבלה. יובהר כי הטבת הנווט הקולי, ככל וכלולה, הינה למכשיר הסמארטפון בלבד ולא למכשיר נייד אחר או קבוע ברכב, אם ברשות הלקוח. חבילות הגלישה הינן לגלישה לפורטל ולחנות מירס, גלישה לאתרים חיצוניים, אפליקציות חיצוניות במכשיר, שימוש בשירותי מייל פרטי וארגוני, סנכרון יומן פגישות ואנשי קשר. יובהר כי השימוש בחבילה אינו מכסה תשלומים חד פעמיים ו/או קבועים ו/או תשלומי פרימיום עבור שימושים באפליקציות שונות, ככל וישנה.

(7)   בהתאם לבחירת הלקוח במסמכי ההתקשרות. בשנה א' – הרחבה של אחריות היצרן לשירות התיקונים במירס.

(8)   תעריף fix משמעו תעריף סל הכולל בתוכו את תשלום זמן אויר מירס והתשלום עבור ספקי התקשורת המקומיים האחרים בלבד כגון: בזק ומפעילים סלולאריים מקומיים. תעריף זה לא חל על חיוג לתא הקולי, חיוג לחו"ל ולרש"פ, חיוג לשירותי מירס מסוימים, לשירותי מידע ובידור בכל הרשתות, למספרים מיוחדים. השירותים, המספרים המיוחדים והתעריף החל  לגביהם מפורסמים במחירון הכללי שבאתר מירס.

(9)   מנוי שיעשה שימוש בשירות ישלם 5.81 ₪ כולל מע"מ, ביחס לכל מכשיר שגלש, בכל תקופת חיוב בה גלש, בנוסף לתשלום עבור ה-KB  שצרך. החיוב יבוצע בהתאם לנתוני מערכות רשת מירס ואין להתייחס למונה ה KB בצג המכשיר.

(10)    תעריף זה יחול גם על צריכת העברת נתונים במסגרת יישום "מירס מדיה"/"מרכז הורדות" שבמכשיר המירס.

(11)    בהתאם לבחירת הלקוח במסמכי ההתקשרות. החבילה מיועדת לשימוש רגיל וסביר בלבד.

 

הערות כלליות נוספות

·       התעריפים לשירותים נוספים, ככל שיעשה בהם הלקוח שימוש, מופיעים במחירון הכללי המופיע באתר מירס בכתובת www.mirs.co.il.

·       המחירים כוללים מע"מ .

·       תנאי ותעריפי החבילה מתייחסים למכשיר בודד, למעט מקרים בהם צוין אחרת מפורשות.

·       כל הטבה או רכישה מראש של דקות/KB/הודעות, במידה שכלולה בחבילה, הינה לניצול חודשי במהלך אותה תקופת חיוב, ואינה נצברת. אי ניצול מלא של ההטבה או הרכישה אינו מקנה כל זכות להחזר מסוג כלשהו.

·       מירס רשאית לעדכן את תעריפי מסלול התעריפים והשירותים לפי העליות במדד המחירים לצרכן, כפי שתהיינה מעת לעת בהשוואה למדד הידוע בתאריך הקובע ( 1.12.08) בנוסף, תהיה רשאית מירס לשנות את תעריפי החבילה באופן ריאלי בסך שלא יעלה על 5% לכל חצי שנה או חלק ממנה, שחלפו מהתאריך הקובע. מירס תודיע מראש ובכתב על כל העלאת תעריפים ללקוחות אלו.

·       זמן האוויר בשיחות הטלפון יחושב לפי יחידות מנייה בנות 1 שנייה. זמן האוויר בשיחות הקשר יחושב לפי יחידות מנייה בנות 12 שניות. כל חלק מיחידת מנייה ייחשב כאילו היה יחידת מנייה שלמה. כל שיחת קשר שהינה בת 24 שניות ומטה תחושב כאילו הייתה בת 30 שניות.

·       הטבות החבילה, כגון דקות נרכשות מראש, דקות חינם/מוזלות או יעדים לא יחולו על: חיוג לתא הקולי, חיוג לחו"ל ולרש"פ, חיוג לשירותי מירס מסוימים, לשירותי מידע ובידור בכל הרשתות, ולמספרים מיוחדים. תנאי החבילה, לרבות ההטבות אינם חלים על מכשירי מירס המצויים בחו"ל (בשירותי נדידה

·       תעריף השיחות בקו 2 יהיה התעריף הרגיל החל בקו 1 שמעבר לכל ההטבות, אך לא יפחת מהתעריף המינימאלי לקו שני כפי שיהיה מעת לעת כנקוב באתר האינטרנט של מירס. יובהר, כי מרכיבי התמחור האחרים החלים על שיחות בקו הראשון ואליו כגון דקות חינם, יעדים מוזלים, דקות נרכשות מראש, דקות מוזלות וכיו"ב לא יחולו על שיחות בקו השני ואליו ושיחות אלו לא ימנו לעניין הטבות תלויות שימוש אחרות. על תכונות הקו השני תוכל ללמוד במחירון הכללי שבאתר מירס.

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, רשאי צרכן כהגדרתו בחוק, אשר חשבון המירס שלו מחויב באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, לבחור את המועד החודשי שבו יבוצע החיוב בתשלום מבין ארבעה מועדים שנקבעו על ידי מירס. המועדים האפשריים לחיוב שנקבעו במירס הינם הימים 10 או 16 או 22 או 28 בכל חודש. אם לא תבחר אחרת מועד החיוב יהא ב-10 בחודש. אם ברצונך לבחור מועד חיוב אחר אנא פנה למוקד שירות הלקוחות של מירס בטלפון 166*.